+45 46 40 48 04 // ungdomsskolen@lejre.dk

SSP

Hvad er SSP-samarbejdet?

SSP samarbejdet er et samarbejde mellem Skole, det Sociale område og Politiet. Disse tre instanser samarbejder med fokus på initiativer på det generelle-, det individuelle- og specifikke niveau for dermed at skabe en bred og effektiv kriminalitetsforebyggende indsats blandt vores lokale børn og unge. Det er kommunalt bestemt, at hver kommune er forpligtiget til at have et SSP samarbejde, der har fokus på forebyggelse i bredest mulige forstand. I Lejre kommune har vi ligeledes et stort fokus på også at udvide det tilhørende samarbejde omkring børn og unge gennem inddragelse af forældre, der er særlig vigtige aktører for sammen at finde løsninger med fokus på den brede og tidlige forebyggelse. Forældre og det generelle skole/hjem samarbejde er ligeledes særligt vigtigt, idet det er med til at holde fast i den skolemæssige trivsel - netop derfor er forældre vigtige samarbejdspartnere når det handler om både den generelle forebyggelse samt også i forhold til den specifikke og individorienterede indsats. 

Den generelle og opbyggende indsats ses primært i forhold til undervisning, oplæg og fælles aftale med henholdsvis børn og unge samt forældre, der typisk opfordres til at tage fælles ansvar og indgå i fælles aftaler, der fx kan handle om Social Pejling og alkoholaftaler på hele årgange for dermed fx at udskyde de unges debut til alkohol for også dermed at minimere den tilhørende risikoadfærd af forskellig art - vi mener, at sammen kan vi langt mere og alene til vores børns og unges fordel. I forhold til Social Pejling er det et landsdækkende faktum, at både unge og forældre ofte har en opfattelse af, at fx langt flere unge får lov til fx at drikke alkohol end det faktum, at man faktisk dermed tager fejl - den erkendelse anerkender mange forældre og unge, hvilket medfører en positiv ændring og lyst til at indgå i fælles aftaler til gavn for vores børn og unge. 

Ud over at forældre er vigtige samarbejdspartnere gælder det også bl.a. Uddannelsesvejledere, Foreningslivet og det lokale erhvervsliv mm.

SSP samarbejdet er ofte initiativtagere til projekter og specifikke indsatser, der kan forhindre børn og unge udvikler en uhensigtsmæssig social og kriminel adfærd - det er dog særlig vigtigt, at SSP samarbejdet overordnet har fokus på den generelle indsats, der handler om generel oplysning, råd og vejledning samt opbyggende initiativer til alle børn og unge samt forældre uden, at det har noget som helst at gøre med kriminelle undertoner - dette fokus gør, at flere og flere unge aldrig kommer i kontakt med kriminalitet. Det er også bl.a. derfor, at ungdomskriminaliteten gennem de senere år er pænt faldende.

Lejre SSP er delvist forankret i Lejre Ungdomsskole samt i Socialforvaltningen og samlet set organiseret således, at der i konsulentarbejdet er fokus på både den ledelsesmæssige og udførende del af SSP samarbejdet, der lovgivningsmæssigt primært tager funderende afsæt i Retsplejeloven og Serviceloven.

I Lejre SSP har vi et særligt og bredt fokus på, at trivsel i familien, skolen og fritidslivet er særligt vigtigt og faktisk understøttende for, at børn og unge ikke forsøger sig med uhensigtsmæssig risikoadfærd, der handler specifikt omkring kriminalitet - det betyder, at de primære værktøjer i kriminalpræventiv henseende handler om tidlig og hurtig indsats, der skal fremme løsninger med fokus på generel trivsel.

 

Som skole, ung eller forældre kan du få råd og vejledning fra SSP i forhold til den generelle og forebyggende samt oplysende indsats indenfor bl.a.:

  • Social Pejling - alle andre gør det... Eller gør de??
  • Digitale medier og trivsel - Dit barns liv på nettet
  • Konflikthåndtering - skolemæssig trivsel
  • Fælles Alkoholaftaler på klasse- eller årgangsniveau
  • Personlige samtaler med fokus på råd og vejledning

I forhold til alle Lejre Kommunes 7. klasser tilbydes de alle deres deltagelse i en fælles årlig SSP Lejr over 1,5 døgn med indhold af oplysende karakterer samt opbyggende sociale aktiviteter, der fastholder trivsel, stærke børn og stærke sociale fællesskaber. Vi har mange forskellige oplæg herunder med eksterne og relevante oplægsholdere Dette projekt er et samarbejde med alle skolerne i Lejre Kommune og der er altid stor skolemæssig opbakning fra skolelærere, skoleledere og ikke mindst fra alle de unges forældre. SSP lejren afholdes typisk altid i september måned.

 

Kontakt os gerne således, at vi sammen kan gøre en stor forskel.