+45 46 40 48 04 // ungdomsskolen@lejre.dk

Forretningsorden

Efter § 5 stk. 3 i Vedtægt for ungdomsskolebestyrelsen ved Lejre Ungdomsskole fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

Bestyrelsens mødevirksomhed m.v.

 

§ 1

Stk. 1. Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møderne.

Stk. 2. Mellem bestyrelsesmøderne kan formanden afgøre sager, der ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Bestyrelsen orienteres efterfølgende om disse sager.

Stk. 3. Ved afgivelse af høringssvar m.v. kan en sag afgøres efter cirkulation blandt udvalgets medlemmer, når der er enighed herom. Såfremt der ikke er enighed herom, skal bestyrelsen indkaldes ekstraordinært.

Stk. 4. Under særlige omstændigheder, for eks. når et høringssvar skal afgives med ekstrem kort frist overlades det til ungdomsskolens ledelse at udarbejde høringssvar. Bestyrelsen orienteres efterfølgende herom.

Stk. 5. Ungdomsskolebestyrelsen holder møde så ofte formanden eller 3 af medlemmerne finder det fornødent. Der holdes møde mindst 4 gange om året.

Stk. 6. Ved årets begyndelse fastsættes en årsplan med angivelse af dato og tidspunkt for bestyrelsesmøderne. 

Stk. 7. Bestyrelsen kan afholde ekstraordinære møder, når formanden skønner det nødvendigt eller når mindst 3 medlemmer fremsætter anmodning herom.

Dagsorden m.v.

 

§ 2

Stk. 1. Forud for bestyrelsens møder udsendes en dagsorden. Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden / bestyrelsens sekretær i hænde senest 9 dage før mødets afholdelse.

Stk. 2. Dagsorden udsendes til bestyrelsens medlemmer 7 dage før mødets afholdelse med angivelse af de sager, der vil komme til behandling på mødet. Ekstraordinære møder kan indkaldes med kortere varsel. Med udsendelse af dagsorden fremsendes der til brug for bestyrelsens behandling nødvendigt materiale. Eventuelt yderligere materiale kan rekvireres i ungdomsskolens sekretariat.

Stk. 3. Der kan ikke træffes beslutning om emner, som ikke er angivet på dagsordenen til det pågældende møde, med mindre samtlige tilstedeværende medlemmer samtykker i at punktet skal optages på dagsordenen.

Mødeledelse

 

§ 3

Stk. 1. Formanden, og i dennes fravær næstformanden, leder møderne og sørger for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Ethvert medlem kan forlange at få sin mening indført i beslutningsprotokollen.

Beslutningsdygtighed m.v.

 

§ 4

Stk. 1. Ungdomsskolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Stk. 2. Et medlem som er forhindret i at møde, skal give bestyrelsens formand eller sekretær besked herom.

Stk. 3. Elevrepræsentanterne må ikke overvære behandling af sager vedrørende enkeltpersoner og har ikke stemmeret i disse sager.

Stk. 4. Formanden formulerer de punkter, der skal træffes beslutning om. Hvis ingen forlanger afstemning, kan formanden erklære punktet for afgjort i overensstemmelse med den afgivne opfattelse.

Stk. 5. Beslutningerne træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 6. Bestyrelsens tavshedspligt følger af forvaltningslovens § 27.

Beslutningsprotokol

 

§5

Stk. 1. Formanden drager omsorg for at der føres en beslutningsprotokol, hvor følgende fremgår:

§         tid og sted for mødet

§         hvem der har meldt afbud til mødet, og hvem der har været fraværende uden afbud

§         medlemmers fravær under behandlingen af enkelte punkter

§         dagsorden for mødet

§         bestyrelsens beslutning ledsaget af et kort resumé af sagen

Stk. 2. Ethvert medlem har ret til at få sit standpunkt ført til protokols med en kort begrundelse.

Stk. 3. Beslutningsprotokollen underskrives af formanden. Herefter udsendes beslutningsprotokollen til bestyrelsens medlemmer og til ungdomsskolens ledergruppe inden 7 dage efter mødet.

Stk. 4. Godkendelse af beslutningsprotokollen sker på førstkommende ordinære møde.

Dialog m.v.

 

§6

Stk. 1. Ungdomsskolebestyrelsen kan nedsætte ad-hoc udvalg.

Stk. 2. Til belysning af enkelte sager eller forhold vedrørende enkelte undervisningsområder eller specifikke aktivitetsområder, kan ungdomsskolebestyrelsen indkalde lærer- og lederrepræsentanter eller andre sagkyndige rådgivere.

Stk. 3 Ungdomsskolens øvrige ledelse deltager med taleret i ungdomsskolebestyrelsens møder med mindre formanden eller mindst tre af medlemmerne fremsætter anmodning om det modsatte.

Ændringer og ikrafttræden m.v.

 

§7

Stk. 1. Ændringer i og til ungdomsskolebestyrelsens forretningsorden skal behandles på et ordinært bestyrelsesmøde.  Nærværende forretningsorden træder i kraft den 27. april 2010.