UngdomsskolebestyrelsesmødeMandag den 21. september 2015, kl 19-21

Tilstede: Julie Hermind, Flemming Knappmann, Jens Otto Olsen, Bjørn Thomsen, Rikke Zwisler Grøndal, Burak Ulucan           Dagsorden:


1.    Godkendelse af referat
Tilføjelse til referatet:
Medarbejderrepræsentant Bjørn Thomsen: Personalet ønsker at et evt merforbrug 2014 afvikles med start 2016 således, at afviklingen ikke påvirker allerede igangsatte aktiviteter i 2015 og giver mulighed for at tilpasse aktiviteterne.
Med tilføjelsen godkendtes referatet.2.    Budget 2015,
Godkendt3.    Notat vedr. ungdomsskolens reduktion af budget, 500.000
Notatet taget til efterretning4.    Høringssvar vedr. budget 2016
Høringssvar, se bilag
5.    orientering fra formanden
Julie orienterede fra dialogmødet6.    orientering fra afdelingerne
o    Ungdomsklubberne
Intet usædvanligt, sæson 2015/16 er i opstartsfasen
o    Juniorklubben, herunder status efter skolereformen
Stor tilslutning. Bestyrelsen orienteredes om et muligt merforbrug 2015 som følge af samarbejdsvanskeligheder med Hvalsø Skole. Disse har bevirket, at Juniorklubbens pædagoger ikke er blevet anvendt i skolens undervisning i forventet grad.
o    Almenundervisningen, herunder status efter skolereformen
Per orienterede, status pt er en tilbagegang i tilslutningen generelt, men holdene er startet på næsten status quo, hvilket betyder at færre elever vælger flere fag.
o    E-klassen
Lars orinterede, E-klassen er fyldt op, 8 elever.
o    SSP
SSP-lejr for alle 7.klasser i Jægersprislejren lige nu
o    Kontoret
Joan Lykke Larsen ansat med 12 timer ugentlig med speciale i regnskab.Evt.


Næste møde: mandag den 7. december 2015(julefrokost) start 17.30

Møderække:
    mandag den 7. december 2015