Ungdomsskolebestyrelsesmøde - Mandag den 7. december 2015

Ungdomsskolebestyrelsesmøde

Mandag den 7. december, kl 17.30-21

på ungdomsskolens kontor, Sandbechs Allé 1a, 4330 Hvalsø

 

Pers mobil nr: 2023 4776   -  Peters mobil nr 2280 7597

 

Tilstede: Burak, Thomas, Bjørn, Flemming, Jens Otto  -- Peter og Per

 

 

Dagsorden:

 

0. Orientering ved skolechef Helle Dydensborg. 

Helle kom ved slutningen af mødet og orienterede kort om Lars’ sygdom. Hun forventer at den bliver af længere varighed og vil derfor indlede arbejdet vedr. en konstituering af Ungdomsskoleledelsen.

 

1. Godkendelse af referat.

 

Godkendt uden kommentarer.

 

2. Budgetopfølgning for 2015 + regnskabsoversigt til dato.

 

Det blev påtalt at man ikke kan have ’negativt merforbrug’ – i stedet anvendes termen ’resultat’.

Hvis Peter og Pers fremskrivning af udgifter i dec 15 er korrekte vil vi ramme tæt på forbrugsprocent på 100.

 

3. Udkast til budget 2016

 

Udkastet blev godkendt. En kort snak om en politisk bevilling på kr 300.000,-. Per vil til næste bestyrelsesmøde tjekke op på dette.

 

4. Kort information om APV-undersøgelsen.

 

Ungdomsskolens APV undersøgelse peger henimod generel tilfredshed med arbejdsindhold og indsats og generel utilfredshed med nærmeste leder.

APV’en vil være udgangspunkt for arbejde på personalemøder m.m.

 

5. Orientering fra formanden

 

Julie havde ikke fremlagt konkrete orienteringspunkter.

 

6. orientering fra afdelingerne

o Ungdomsklubberne – Demokratiarbejde bredt – ungeråd i alle klubber. 13.1 åbner der en aftenklub på Grønhøjgaard – personalemæssigt et samarbejde med Grønhøjgaards SFO personale.

o Juniorklubben – Der har været vækst – et årsgennemsnit på 143 medlemmer – Ros til Personalet fra Peter. Ros til Peter fra Best.

o Almenundervisningen – De almene hold kører som planlagt. Musicalens skuespilshold er ramt af afmeldinger. De unge har svært ved at overkomme skolearbejde og et arbejdskrævende ’manuskript’ til musicalen. Bjørn vil komme til forslag om evt. muligheder for at lette de unges arbejdsindsats i skolen, i ’bytte’ for manuskriptarbejde. Der er indledt et samarbejde med Hvalsø og Osted skole om et valgfag T.E.S.I. 

Der arbejdes også med et kort talentudviklingsforløb i løbet af foråret – et samarbejde med folkeskolen.

o E-klassen – Plan B  -  Navne skift til Plan B. Der er 9 indskrevne elever.Iben, ny lærer med start i dette skoleår, er kommet godt i gang.

o SSP  -  SSP-lejreren i år flyttet til Jægerspris kaserne. Tilfredshed med rammerne. Fra næste år er også Sofiehøj Friskole med. Så er alle skoler i kommunen med i 7 klasses SSP Lejr.  De tre konsulenter vil inden årets udgang lave næste års årshjul.

o Kontoret – Vores 13 timers økonomiske sekretær er stoppet. Indtil videre er aftalen at Trine sørger for afstemning af vores bankkonto. Alt andet økonomi tager Peter og Per sig af. En fordeling som kunne være en løsning for fremtiden.

 

 

 

Evt. -  Burak talte om Folkemødet på Bornholm og unge fra Lejres deltagelse. Burak vil komme med noget på skrift til næste møde.

 

 

 

Møderække:   Flg. Datoer er godkendt: 14.3.16, 20.6.16, 12.9.16 og 12.12.16