Ungdomsskolebestyrelsesmøde - Mandag den 14. marts 2016

Ungdomsskolebestyrelsesmøde

Mandag den 14. marts 2016 kl. 17.30-21

på ungdomsskolens kontor, Sandbechs Allé 1a, 4330 Hvalsø

 

Pers mobil nr: 2023 4776   -  Peters mobil nr 2280 7597

 

Tilstede: Jens Otto, Thomas, Burak, Flemming, Bjørn, Julie. + Peter og Per.

 

Dagsorden med REFERAT.

 

0. Godkendelse af dagsorden.  -  Godkendt.

 

1. Godkendelse af referat.  -  Godkendt.

 

 

 

2. Regnskabsopfølgning for 2015.  -  Bestytelsen anderkender at vi lukker 2015 med et merforbrug på ca. 30.000,-  Der blev udtrykt tilfredshed med at det store merforbrug var indhentet og at handleplanen for de 2 næste år stilles i bero.

Der blev udtrykt tilfredshed med overblikket i det opstillede regnskab.

 

 

 

3. Budget 2016.  -  Godkendt med anderkendelse af at vi har lavet et økonomisk råderum.

Der blev fremsat ønske om at forbrug på de enkelte aftenklubber kan vises på næste best.møde.

 

4. Orientering fra formanden.  -  Afklaring omkring Lars Korsbæks sygdom og nu pension.

Formand og bestyrelse ytrede ’endog stor’ tryghed ved at Peter og Per varetager ledelsen i en konstituering.

 

 

 

5. orientering fra afdelingerne

o Ungdomsklubberne.  -  Ny klub i Ejby på Grønhøjgaard. Ikke så mange brugere endnu, men iflg Bjørn er det ’de rigtige unge’ som kommer. De som har brug for noget kontakt og fælleskab. Trællerup er efter opstarten kommet op i gear.

o Juniorklubben.  -  Stadig stort antal indmeldte. En syrisk medarbejder er ansat som vikar 6 timer om ugen – i første omgang mest med henblik på de nye syriske medlemmer.

o Almenundervisningen.  -  Sæsonen ved at slutte. Alt har været planmæssigt på nær tegneholdet som blev lukket lidt tidligere på grund af frafald af elever. Musical kører lige på fuld skrue og cross er klar til at åbne ved udgangen af april. Orientering om NAOrobotcamp og talentforløb som er på vej.

o E-klassen – Plan B.  Nu Plan B. Ny ’type’ elever. Ellers alt ok.

o SSP.  – Der er årsmøde og kursus netop nu hvor Lars og Peter deltager. Orientering om debatten vedr ssp’s placering. Bestyrelsen bakker principielt og helt direkte op om at bevare placeringen i Ungdomsskolen og meget gerne med økonomien også placeret i Usk.

o Kontoret.  -  vi har valgt ikke at genbesætte den ’økonomiske sekretær’ på 12 timer. Trine varetager vores bank og Peter og Per resten af økonomien.

 

 

 

Evt.  -  Jens Otto ikke tilfreds med tidlige møder. Flemming meddelte at det bliver hans sidste sæson i bestyrelsen. Vi skal huske at være opmærksomme på nye kommende best.medlemmer. Burak efterlyser handleplan for hvordan Lejre bliver årets ’Ungekommune’. Peter orienterede om at Burak har fået en tjans med at arbejde med det samlede klubråd.

 

Næste møde: 20.6 – der ønskes et lille sommerarrangement i forbindelse med dette.

Peter og Per melder ud.